• GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • Laatst bijgewerkt: September 1, 2021

  Mobio Interactive Pte Ltd. ("MI", "wij", "ons" of "onze") biedt een website op www.mobiointeractive.com (de "Site") en een mobiele softwaretoepassing, "Wildflowers Mindfulness, Am, Actify Mindfulness, AmDTx" (de "Apps"). De volgende bepalingen en voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de volgende services: Site, de Apps en alle software, services, gegevens of Content die is gekoppeld aan de Apps of de Site (samen de " Diensten"). Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden betekent de term 'Inhoud' alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, muziek, audio, video, werken van auteurschap van welke aard dan ook, en gegevens, informatie of ander materiaal dat is gepost, gegenereerd, verstrekt of anders beschikbaar gesteld via de Services, inclusief door gebruikers gegenereerde inhoud. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst tussen u en MI.

   

  U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DOOR DE TOEGANG OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TE KENNEN U GEEFT AAN DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN HEBT U GEEN RECHT OP TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

   

  Verkiesbaarheid

  U mag de Services alleen gebruiken en gebruiken als u 13 jaar of ouder bent, tenzij u toestemming geeft of toestemming geeft van uw ouder of wettelijke voogd.

   

  Wijziging

  MI behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Services te wijzigen of te beëindigen of deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen we de wijziging op de Site plaatsen. Door de Services te blijven gebruiken of gebruiken nadat we een wijziging op de Site hebben gepost, geeft u aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Als de aangepaste gebruiksvoorwaarden voor u niet acceptabel zijn, is uw enige manier om het gebruik van de Services te beëindigen en te gebruiken.

   

  Waarschuwing: niet voor medisch gebruik

  Als u weet dat uw polsslag (hartslag) van cruciaal belang is voor uw gezondheid, moet u uw pols laten nemen door een medische professional. De Apps zijn niet bedoeld om een aandoening te diagnosticeren, genezen, verlichten, behandelen of voorkomen, of om een vervanging te zijn voor professionele medische zorg. Metingen en statistieken zijn alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden, ter ondersteuning van algemene gezondheid en welzijn. De apps zijn niet getest met personen met gezondheidsproblemen, is geen klinische pulsoximeter en is niet goedgekeurd of goedgekeurd in de Europese Unie.

   

  Geen medisch advies en andere belangrijke overwegingen

  MI BIEDT GEEN MEDISCH ADVIES. DE DIENSTEN WORDEN NIET VERSTREKT IN DE LOOP VAN EEN PROFESSIONELE RELATIE TUSSEN EEN GEZONDHEIDSZORGVERLENER EN EEN PATIËNT EN IS NIET BEDOELD OM PATIËNTENVERHOUDINGEN TE CREEREN, NOCH DIENEN TE WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERVANGING VOOR OVERLEG MET EEN GEZONDHEIDSZORG PROFESSIONEEL. U MAG NOOIT MEDISCH ADVIES OF VERTRAGING VOOR HET GEVEN VAN MEDISCH ADVIES NEGEREN WEGENS INHOUD BESCHIKBAAR OP DE DIENSTEN OF DE RESULTATEN DIE U ONTVANGT VIA DE DIENSTEN.

   

  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Services en alle andere informatie die u van MI verneemt niet bedoeld, ontworpen of geïmpliceerd zijn om een ​​aandoening of ziekte te diagnosticeren, genezen, verlichten, behandelen of voorkomen, om de toestand van uw gezondheid vast te stellen of om een vervanging zijn voor professionele medische zorg, en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Services uitsluitend bedoeld zijn voor onderzoeks-, informatieve en educatieve doeleinden. U erkent en gaat ermee akkoord dat MI u aanspoort om advies in te winnen bij uw arts of andere zorgverlener als u vragen of zorgen heeft die voortvloeien uit de Diensten of de resultaten daarvan. Als u een dringende medische aandoening heeft, bel dan onmiddellijk 911.

   

  Activiteiten

  MI geeft om je veiligheid. Raadpleeg uw arts en overweeg de bijbehorende risico's voordat u onze Services gebruikt in verband met een activiteits-, wellness- of fitnessprogramma. Door onze Services te gebruiken, stemt u ermee in, verklaart u en garandeert u dat uw arts u heeft laten weten dat u in staat bent om deel te nemen aan wellness- en fitnessprogramma's of aan een van de gerelateerde activiteiten die aan u beschikbaar zijn gesteld in verband met de Services. De conditie en capaciteiten van iedereen zijn verschillend en deelname aan de activiteiten die worden gepromoot door onze Services is op eigen risico. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan deze activiteiten, doet u dat uit vrije wil en overeenstemming, willens en wetens en vrijwillig alle risico's die aan dergelijke activiteiten zijn verbonden. Activiteiten die door de Services worden gepromoot, kunnen zelfs voor diegenen die in goede gezondheid verkeren risico's opleveren.

   

  Nauwkeurigheid

  De Services zijn bedoeld om u informatie te verstrekken die betrekking heeft op het behouden of aanmoedigen van een algemene gezondheidstoestand of een gezonde activiteit. De gegevens en informatie die door de Services worden verstrekt, zijn bedoeld als een weergave van uw statistieken, maar zijn mogelijk niet volledig nauwkeurig, inclusief met betrekking tot stemmingsscore, stressniveau, hartslag en stressfrequentie.

   

  De hartslagmetingen zijn alleen ter referentie en MI is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele foutieve metingen. Hartslagmetingen mogen alleen worden uitgevoerd als u stil bent en niet tijdens een activiteit zoals beweging. Er zijn inherente beperkingen aan de hartslagmeettechnologie van de Apps, waardoor sommige van de hartslagmetingen onder bepaalde omstandigheden onnauwkeurig kunnen zijn. Deze omstandigheden omvatten de fysieke kenmerken van de gebruiker, de gezondheidstoestand van de gebruiker, de positie van de vinger of het gezicht van de gebruiker, beweging van de gebruiker of het apparaat, trillen, temperatuur, hoogte, omgevingslicht en het type en de intensiteit van de activiteit.

   

  De apps zijn geen medisch apparaat en de informatie en gegevens die door de services worden verstrekt, zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor medische doeleinden en zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, genezen, verlichten, behandelen of voorkomen.

   

  Eigendom

  De Services en de Inhoud worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van Canada, de Verenigde Staten en andere landen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, bezitten MI en haar licentiegevers uitsluitend alle rechten, aanspraken en belangen in en voor de Services en de Inhoud, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten.

   

  Inhoudslicentie

  Afhankelijk van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden, verleent MI u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder het recht op sublicentie, om enige inhoud te openen en te bekijken, uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U zult de Diensten of de Inhoud niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, distribueren, licentiëren, verkopen, overdragen, publiekelijk weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden. Er worden geen licenties of rechten aan u verleend door implicatie of anderszins onder intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van of worden beheerd door MI of diens licentiegevers, met uitzondering van de licenties en rechten die uitdrukkelijk worden verleend in deze Gebruiksvoorwaarden.

   

  Algemene verboden

  U stemt ermee in dat u GEEN van de volgende dingen doet:

  • Versturen van verstrek illegale inhoud via de Services;
  • Gebruik, weergave, spiegel of frame van de Services, of enig afzonderlijk element binnen de Services, elk handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie van MI, of de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina;
  • Toegang verkrijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Services, de computersystemen van MI of de technische bezorgingssystemen van de providers van MI;
  • Vermijd, bypass, verwijder, deactiveer, beschadig, decodeer of omzeil anders een geïmplementeerde technische maatregel om de Services of de Inhoud te beschermen;
  • Gebruik de Services of de Content voor commerciële doeleinden of het voordeel van een derde partij of op enige manier die niet is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden;
  • Poging tot ontcijfering, decompilatie, disassemblage of reverse-engineering van de software die wordt gebruikt om de Services of de Content te leveren; De toegang van een gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, overstroming, spamming of bomaanslag op de Services;
  • Overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving;
  • De toegang van een gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, overstroming, spamming of bomaanslag op de Services;
  • Overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving;
  • Stimuleer of activeer een ander individu om een van de voorgaande dingen te doen.

   

  Privacy

  Uw gebruik van onze Services valt onder het Privacybeleid van MI en de voorwaarden ervan worden opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. door deze referentie.

   

  Disclaimers

  BEHOUDENS WETTELIJK VERBODEN, WIJST MI UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AF NIET-INBREUK, EN ENIGE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE LOOP VAN DE HANDEL OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL VOOR ZOVER DIT VOLGENS DE WET TOEGESTAAN IS. DE DIENSTEN EN ALLE INHOUD WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" MET ALLE FOUTEN.

  IN DE MATE TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING GEVEN WE GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, ACCURAATHEID, TIJDIGHEID, WAARHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE DIENSTEN OF ENIGE INHOUD. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, GARANDEREN WIJ NIET DAT (I) DE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, (II) DE WERKING VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, VIRUS- OF FOUTVRIJ OF VRIJ VAN ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN OF ( III) FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. ALLE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN DIE DOOR ONZE AGENTEN WORDEN VERSTREKT OF ONS DOEN NIET EN ZULLEN GEEN GARANTIE MAKEN. U ERKENT DUS UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES UITSLUITEND VOOR EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNINGEN BIJ U IS. U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT MI NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE GEZONDHEIDSZORG OF GERELATEERDE BESLISSINGEN DIE DOOR U OF UW ARTS ZIJN GEMAAKT OP BASIS VAN GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD, VERZONDEN OF WEERGEGEVEN DOOR OF OP DE DIENSTEN, OF DEZE GEGEVENS NAUWKEURIG OF ONJUIST ZIJN. U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD OP EIGEN RISICO IS.

   

  Beperking van de aansprakelijkheid

  VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN NOCH IN MI, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ BETROKKEN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN OF INHOUD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF GOODWILL , ONDERBREKING VAN DE SERVICE, SCHADE AAN COMPUTER OF STORING VAN HET SYSTEEM OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF VAN HET GEBRUIK VAN OF DE ONBRUIKBAARHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN OF MIJ AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS EEN HIERNA GENOEMDE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID IS ONTBREEKT VAN HET ESSENTIËLE DOEL.

   

  IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MI ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF VAN HET GEBRUIK OF DE ONBRUIKBAARHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, HET BEDRAG DAT U AAN DE DIENSTEN (INDIEN VAN ELKAAR) BETAALD HEEFT IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS OF OMSTANDIGHEDEN DIE AAN DEZE CLAIMS LEIDEN.

   

  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, erkent u en stemt u ermee in dat wij de Services aanbieden en de prijzen van de Services bepalen op basis van de disclaimers, vrijlatingen en aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving erkent u en stemt u ermee in dat deze garantiebeperkingen, vrijlatingen en beperkingen van aansprakelijkheid een redelijke en eerlijke risicoverdeling tussen u en ons weerspiegelen en dat deze garantiebeperkingen, vrijgaven en aansprakelijkheidsbeperkingen een essentiële basis van de overeenkomst tussen u en ons. We zouden de Services niet op een economisch redelijke basis aan u kunnen leveren zonder deze garantiebeperkingen, releases en aansprakelijkheidsbeperkingen.

   

  Vergoeding

  Voor zover toegestaan door de wet, stemt u ermee in MI, haar werknemers, functionarissen, directeurs, gelieerde ondernemingen en agenten te vrijwaren van en voor alle claims, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schade en kosten en uitgaven, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die direct of indirect voortvloeien uit of voortvloeien uit (een) uw overtreding van de Gebruiksvoorwaarden, of (b) uw toegang tot of gebruik van de Services of de Inhoud.

   

  Diversen

  Deze Gebruiksvoorwaarden en alle acties die daarmee verband houden, zullen worden beheerst door de Canadese wetgeving, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen. De exclusieve jurisdictie en locatie van enige actie met betrekking tot het onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden zijn de federale of nationale rechtbanken in Ontario, Canada, en elk van de partijen hierbij stemt in met de persoonlijke jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen het volledige en exclusieve begrip en de overeenkomst tussen MI en u met betrekking tot de Services en de Inhoud, en deze Gebruiksvoorwaarden vervangen en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen MI en u met betrekking tot de Services en de Inhoud. U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet van rechtswege of anderszins overdragen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MI. Elke poging van u om deze Gebruiksvoorwaarden toe te wijzen of over te dragen, zonder deze toestemming, is ongeldig en heeft geen effect. Onder voorbehoud van het voorgaande, zullen deze gebruiksvoorwaarden binden en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Het falen van MI om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van toekomstige handhaving van dat of enig ander recht of bepaling. De afstand van een dergelijk recht of bepaling zal alleen effectief zijn als het schriftelijk is en is ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van MI. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, zal de uitoefening door een van de partijen van enige van de rechtsmiddelen onder deze Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins. Als om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank vindt dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling worden gehandhaafd voor zover dit maximaal is toegestaan en blijven de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

   

  Contacting us

  Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar mi@mobiointeractive.com.

   

  SDKs

  Amplitude - Amplitude wordt gebruikt om gebruikersanalyses te produceren met als doel de gebruikerservaring te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem.